1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Công nghệ Vô cơ, tiền thân là bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu, được thành lập vào tháng 11 năm 2017. Cùng với sự phát triển của xã hội, giảng viên trong bộ môn luôn học tập trau dồi kiến thức nâng cao chuyên môn, cập nhật những kiến thức với mong muốn truyền đạt đến sinh viên kiến thức mới. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ vô cơ được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên) và đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học và phương pháp giảng dạy dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của việc sử dụng lao động. Bộ môn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc thực tế.

2. NHÂN SỰ

2 .1. Giảng viên cơ hữu

Bộ môn gồm có 08 giảng viên cơ, trong đó có 3 tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh, 5 thạc sỹ.

STT Họ tên Chức vụ Email
1     TS. Trần Hoài Lam Trưởng bộ môn lamth@hufi.edu.vn
2 TS. Nguyễn Thị Phương Giảng viên phuongnt@hufi.edu.vn
3 TS. Bùi Thị Phương Quỳnh Giảng viên quynhbtp@ hufi.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Văn Hòa Giảng Viên hoanv@hufi.edu.vn
5 Ths. Đặng Thanh Phong Giảng viên phongdt@hufi.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Hoàng Lương Ngọc Giảng viên ngocnhl@hufi.edu.vn
7 ThS. Lê Thị Thanh Vân Giảng viên vanltt@hufi.edu.vn
8

 

 NCS. ThS. Võ Thuý Vi

Giảng viên vothuyvi86@yahoo.com

2.2. Giảng viên thỉnh giảng

– TS. Trần Văn Thanh

3. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY                             

  • Các học phần về lý thuyết cơ sở: Hoá đại cương, hóa vô cơ.
  • Các học phần chuyên ngành vô cơ: Giản đồ pha, công nghệ sản xuất phân bón vô cơ, công nghệ mạ – điện phân, nguồn điện hóa học và năng lượng tái tạo, hóa lý silicate, công nghệ sản xuất gốm sứ, các phương pháp phân tích vật liệu vô cơ, công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, ăn mòn và bảo vệ vật liệu, công nghệ xử lý khí và nước thải.
  • Các học phần rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm: Thí nghiệm hóa đại cương, thí nghiệm hóa vô cơ, thực hành chuyên đề vô cơ – điện hóa, thực hành chuyên đề silicate.
  • Các học phần về thiết bị trong nhà máy: Kỹ thuật vận hành thiết bị trong nhà máy, lò công nghiệp.
  • Các học phần bổ trợ: Xử lý số liệu thực nghiệm, tin học ứng dụng trong hóa học.

   4. CƠ SỞ VẬT CHẤT                                                         

Bộ môn quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành vô cơ-silicate G102 bên cạnh các trang thiết bị của Khoa quản lý chung.

5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Các bài báo đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Võ Thúy Vy, Synthesis of Intelligent pH Indicative Films from Chitosan/Poly(vinyl alcohol)/Anthocyanin Extracted from Red Cabbage. 2019 Polymers 2019, 11(7), 1088;
2 Trần Hoài Lam, Nguyễn Văn Du, Quách Nguyễn Khánh NguyênNguyễn Minh Thảo, Sự hấp phụ Pb2+ và Cu2+ trong nước của vật liệu silica được tổng hợp từ tro đốt lò gạch, 2019 Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 24, Số 1/2019; Trang 8-15.
3 Thanh Xuan Le Thi, Hoai Lam Tran, Thanh Son Cu, and Son Lam Ho, Separation and Enrichment of Omega 3, 6, and 9 Fatty Acids from the By-Products of Vietnamese Basa Fish Processing using Deep Eutectic Solvent,) 2018 Journal of Chemistry, V (2018), ISSN: 2090-9071(Online). (SCIE IF1.726/Q3 SJR0.27
4 Bui Thi Phuong Quynh, Magnetic NiFe2O4/Exfoliated Graphite as an Efficient

 

Sorbent for Oils and Organic Pollutants

2018 Journal of Nanoscience and

 

Nanotechnology

6 Nguyen Hoang Luong Ngoc, Characterization of Geopolymer–based Materials Synthesized from Fly Ash and RiceHusk Ash” 2018 Journal of Scientific and Engineering Research, Leon Publications, India, 2018

 

 

7 Nguyen Khanh Nguyen Quach, Wein-Duo Yang, Zen-Ja Chung, and Hoai-Lam Tran (2017) The influence of the activation temperature on the structural properties of the activated carbon xerogels and their electrochemical performance. 2017 Advances in Materials Science and Engineering, V 2017. (SCIE) doi:10.1155/2017/8308612
8 Nguyen Khanh Nguyen Quach, Wein-Duo Yang, Zen-Ja Chung, Hoai-Lam Tran, and Rui Liu (2017) Investigation of the characteristic properties of glacial acetic acid-catalyzed carbon xerogels and their electrochemical performance for use as electrode materials in electrical double-layer capacitors, 2017 Advances in Materials Science and Engineering,V 2017. (SCIE) doi: 10.1155/2017/5851841
9 Response surface methodology approach for optimization of Cu2+, Ni2+ and Pb2+ adsorption using KOH-activated carbon from banana peel 2017 Surfaces and Interfaces, 6, 209-217
10 Synthesis and characterization of photoluminescent Eu (III) coordinated with poly (2-hydroxyethyl methacrylate) grafted SiO2 nanoparticles via surface RAFT polymerization 2017 Molecular Crystals and Liquid Crystals, 644(1), 175-182
11 A facile strategy towards the encapsulation of TiO2 nanoparticles with Poly (N-vinylcarbazole) through esterification 2017 Molecular Crystals and Liquid Crystals 644 (1), 183-189
12 A comparative study on the removal efficiency of metal ions (Cu2+, Ni2+, and Pb2+) using sugarcane bagasse-derived ZnCl2-activated carbon by the response surface methodology 2017 Adsorption Science & Technology 35 (1-2), 72-85
13 Electrochemical detection of phenol in alkaline solution using nanoporous gold thin film electrode 2017 Molecular Crystals and Liquid Crystals 645 (1), 139-144
14 Application of response surface methodology to optimize the fabrication of ZnCl2-activated carbon from sugarcane bagasse for the removal of Cu2+ 2017 Water Science and Technology 75 (9), 2047-2055
15 Growing Poly (methyl methacrylate) Chains from the Surface of Hydroxyapatite Nanocrystals via Surface-Initiated Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization 2017 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 17 (6), 4127-4131
16 Synthesis of Well-Defined Amphiphilic Diblock Copolymer Brushes on Halloysite Nanotubes via Surface-Initiated Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization 2017 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17(8), 5834-5838
17 Magnetic NiFe2O4 decorated-exfoliated graphite for adsorptive removal of anionic dyes and cationic dyes from aqueous solution 2017 Desalination and Water Treatment, 82, 101-113
18 Biocompatible nanomaterials based on dendrimers, hydrogels and hydrogel nanocomposites for use in biomedicine

 

 

2017 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and NanotechnologyVolume 8Number 1
19 Synthesis and Characterization of Magnetic Magnesium Ferrite Nanoparticles Coupled with a Fluorescent Tb Complex 2016 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(8), 8482-8485
20 Surface-Initiated Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization from Hydroxyapatite Nanocrystals to Prepare the Well-Defined Polymer-Hydroxyapatite Nanocomposites 2016 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(8), 8814-8818
21 Growing poly (methyl methacrylate) chains from the surface of zinc oxide nanoparticles via surface-initiated reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization 2016 Molecular Crystals and Liquid Crystals, 635(1), 12-17
22 A new approach for synthesis of SiO2/poly (2-hydroxyethyl methacrylate): Tb3+ nanohybrids by combination of surface-initiated raft polymerization and coordination chemistry 2016 Polymer Bulletin, 73(9), 2627-2638
23 Design and Fabrication of Grafting Poly (ethylene glycol) Monomethacrylate Onto Fe3O4 Nanoparticles via Surface-Initiated RAFT Polymerization to Resist Non-Specific Protein Adsorption 2016 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(12), 12856-12859
24 Hoai-Lam Tran, Maw-Suey Kuo, Wein-Duo Yang*, Yu-Chang Huang, Hydrogen sulfide adsorption by thermally treated cobalt (II)-exchanged NaX zeolite, 2016 Adsorption Sciences and Technology, May-June 2016 vol. 34 no. 4-5, 275-286. (SCIE) doi: 10.1177/0263617416648964
25 Hoai-Lam Tran, Maw-Suey Kuo, Wein-Duo Yang*, Yu-Chang Huang,  Study on modification of zeolite NaX: the cobalt (II) exchange kinetics and surface property changes under thermal treatment, 2016 Journal of Chemistry, V (2016). (SCIE) doi:10.1155/2016/1789680
26 Preparation and Characterization of Properties of Acrylonitrile Butadiene Styrene Waste Plastic Blended with Virgin Styrene Butadiene Rubber 2016 Key Engineering Materials, 718, 3-9
27 Synthesis of nano hydroxyapatite by untrasound assisted process for biomaterial application 2013 J. chemistry, Viet Nam, 51
28 Injectable chitosan-based hydrogel via enzyme-mediated reaction for biomedical application 2013 J. chemistry, Viet Nam, 51
29 Enzyme–mediated formation of chitosan–based hydrogels for tissue regeneration 2013 J. Sci. and tech., Viet Nam, 51
30 Synthesis nano biphasic calcium phosphate by untrasound assisted process for biomaterial application 2014 J. Sci. and tech., Viet Nam, 51

 

 

31 Synthesis of silica-calcium phosphate nano-rods by a modified sol–gel 2015 J. Sci. and tech., Viet Nam, 53
32 Synthesis of biocomposite hydrogel on the scaffold of biphasic calcium phosphates, oxidized alginate and gelatin 2015 J. chemistry, Viet Nam, 53
33 Fabrication and Characterization of BCP Nano Particle Loaded PCL Fiber and Their Biocompatibility 2010 Korean J. Mater. Res

 

ISSN: 12250562

No:20 Page:31-39

34 Fabrication of oxidized alginate-gelatin-BCP hydrogels and evaluation of the microstructure, material properties and biocompatibility for bone tissue regeneration 2011 Biomaterials application

 

ISSN: 1530-8022.

27(3):311-21.

(Impact Factor:2.246)

 

35 Dendrimer-based nanocarriers demonstrating a high efficiency for loading and release anticancer drugs against cancer cells in vitro and in vivo 2013 Advance in Natural Science: NanoScience and Nanotechnology

 

.4 4 (2013) 045013

36 Enzyme-mediated in situ preparation of biocompatible hydrogel composites from chitosan derivative and BCP nanoparticles for bone regeneration 2014 Advance in Natural Science: NanoScience and Nanotechnology

 

(Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 5 015012)

37 Oxidized chitosan-based injectable hydrogel exhibiting high cytocompatibility and tissue adhesion 2015 J. Bioactive and Compatible polymer

 

(Impact Factor:2.5)

38 Silver core-shell nanoclusters exhibiting a strong growth inhibition of plant-pathogenic fungi 2015 Journal of Nanomaterials, Volume 2015, Article ID 241614, 7 pages (Impact Factor : 1.6).
  Aquated cisplatin and heparin-pluronic nanocomplexes exhibiting sustainable release of active platinum compound and NCI-H460 lung cancer cell antiproliferation 2016 J Biomater Sci Polym Ed.

 

27(8):709-20

39 Injectable hydrogel composite based gelatin-PEG and biphasic calcium phosphate nanoparticles for bone regeneration 2016 Journal of Electronic Materials, Volume 45, Issue 5, pp 2415-2422

 

 

40 Preparation and biomineralization of injectable hydrogel composite based chitosan-tetronic and BCP nanoparticles 2016 Advances in research

 

7(2):1-8

41 Mineralization of oxidized alginate-gelatin-biphasic calcium phosphate hydrogel composite for bone regeneration 2016 Materials Science and Engineering with Advanced Technology

 

ISSN NO: 0976-1446

Volume 14, Issue 1

42 Biocompatible nanomaterials based on dendrimers, hydrogels and hydrogel nanocomposites for use in biomedicine

 

 

2017 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and NanotechnologyVolume 8Number 1
43 Steam Reforming of Biogas on Nickel Fiber Mat Catalysts 2011 Journal of Energy Engineering, 20(3), 252-258
44 Nanoporous gold for amperometric detection of amino-containing compounds 2014 Sensors and Actuators B: Chemical, 193, 1-9

 

(Impact factor: 5.4)

45 Tailoring metal–oxide interfaces of inverse catalysts of TiO 2/nanoporous-Au under hydrogen oxidation 2015 Chemical Communications, 51(47), 9620-9623

 

(Impact factor: 6.3)

46 Steam reforming of simulated biogas over plate Ni Cr catalysts: influence of pre-oxidation on catalytic activity 2015 Applied Catalysis B: Environmental, 166, 335-344

 

(Impact factor: 9.4)

47 Steam Reforming of Biogas over CeO2-Coated Ni–Al Plate Catalysts 2015 Catalysis Letters, 145(7), 1403-1412

 

(Impact factor: 2.8)

48 Non-enzymatic amperometric detection of phenol and catechol using nanoporous gold 2015 Sensors and Actuators B: Chemical, 221, 191-200

 

(Impact factor 5.4)

49 Trinh Thi Thuy, Tran Hoai Lam, Nguyen Thi Thanh Huong, Le Thi Hong Nhung, Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Thi Phuong Thao, Tran Van  Sung,  2012. Natural phenoxazine alkaloids from Peristrophe bivalvis (L.) Merr. 2012 Biochemical Systematics and Ecology 44 (2012), 205-207. (SCI)
  • Các đề tài nghiên cứu khoa học
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất phân ure và NPK nhả chậm ứng dụng triển khai cho các cây trồng trên Tây Nguyên Đề tài cấp nhà nước 2011-2014 Nghiên cứu viên chính
2 Điều chế hydrogel kết dính sinh học dựa trên chitosan và bước đầu đánh giá khả năng thay thế chỉ khâu vết thương sau phẫu thuật. Đề tài Nafosted

 

(Bộ KHCN)

2012-2014 Nghiên cứu viên chính
3 Nghiên cứu tổng hợp hạt nano HAp và BCP ứng dụng trong vật liệu sinh y bằng phương pháp kết tủa kết hợp sóng siêu âm Đề tài cơ sở Viện Khoa học vật liệu ứng dụng 2013 Chủ nhiệm đề tài
4 Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel composite sinh học trên cơ sở biphase calcium phosphate-oxidized alginate, gelatin ứng dụng làm vật liệu thay thế tạm thời và hỗ trợ quá trình tái tạo xương Sở KH&CN TpHCM 2013-2016 Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu tổng hợp Tarceva làm thuốc điều trị bệnh ung thư phổi và tụy Sở KH&CN TpHCM 2013-2015 Nghiên cứu viên chính
6 Nghiên cứu phát triển các hệ chất mang nano có hiệu quả cao trong mang, nhả thuốc trên cơ sở dendrimer polyamidoamine Đề tài Nafosted

 

(Bộ KHCN)

2014-2016 Nghiên cứu viên chính
7 Development of Vietnam-originated low-cost natural graphite into cost-effective, efficient adsorbents applicable for environmental treatment processes Dự án hợp tác KIST 2016-2017 Nghiên cứu viên
8 Điều chế nanorod HAp ứng dụng trong y sinh Đề tài cấp cán bộ trẻ- Viện

 

Khoa học Vật liệu Ứng dụng

2016 Chủ nhiệm đề tài
9 Nghiên cứu chế tạo vật liệu BaFeO4 ứng dụng trong pin thế hệ mới Đề tài cấp trường Đại học Tôn Đức Thắng   Chủ nhiệm đề tài
  1. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

6.1. Lĩnh vực nghiên cứu chung:

– Vật liệu y sinh

– Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

– Năng lượng tái tạo

– Xử lý môi trường

– Vật liệu hấp phụ và xúc tác hấp phụ

6.2. Hướng nghiên cứu cụ thể:

– Nghiên cứu tổng hợp Bio-glass định hướng ứng dụng y sinh

– Phát triển xúc tác điện hóa ứng dụng phân hủy chất hữu cơ độc hại 

– Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản silica và phát triển xúc tác cho phản ứng Fenton ứng dụng xử lý môi trường.

– Phát triển màng polymer bảo quản trái cây;

– Nghiên cứu tổng hợp nanogel nhạy nhiệt

– Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano định hướng ứng dụng trong nông nghiệp và Y sinh.

  1. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Vô cơ có thể làm việc tại các công ty:

– Công ty phân bón;

– Công ty sản xuất hóa chất cơ bản;

– Công ty xi măng, gốm sứ, vật liệu xây dựng;

– Xử lý môi trường tại các nhà máy;

– Phát triển các sản phẩm kim loại, composite, bán dẫn.

LIÊN KẾT-HỢP TÁC

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam