DANH MỤC TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ GIÁO TRÌNH

STT Thông tin tài liệu (trình bài theo thứ tự: Tên TG, tên tài liệu, nhà XB, năm XB ) Môn học giảng dạy
1 Trần Tấn Nhật, Giáo trình Hóa lý 2, NXB ĐHQG TP.HCM, 2019 Hóa lý 2
2 Tán Văn Hậu, Nguyễn Thị Lương, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Bài tập Hóa lý 2, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2016
3 Trương Bách Chiến, Giáo trình Cơ sở hóa phân tích, Trường ĐH CNTP Tp HCM, 2013. Cơ sở hóa phân tích
4 Trương Bách Chiến, Giáo trình Tin học ứng dụng trong Hóa học, Trường ĐH CNTP TpHCM, 2014. Tin học ứng dụng trong Hóa học
5 Trương Bách Chiến, Nguyễn Thúc Bội Huyên, Giáo trình Các công cụ quản lý chất lượng, Trường ĐH CNTP TpHCM, 2016. Các công cụ quản lý chất lượng
6 Trương Bách Chiến, Quy hoạch và tối ưu hóa thực nghiệm trong Công nghệ hóa học, NXB Đại học Quốc gia TpHCM, 1/2016. Quy hoạch và tối ưu hóa thực nghiệm trong Công nghệ hóa học
7 Phan Thị Xuân, Đoàn Thị Minh Phương, Trần Nguyễn An Sa, Võ Thúy Vi, Nguyễn Thị Lương, Bài tập Hóa phân tích, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2016 Hóa phân tích
8 Đặng Ngọc Lý, Phan Thị Xuân, Đoàn Thị Minh Phương, Đậu Thị Thu Hiền, Giáo trình Hóa phân tích, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2013
9 Phan Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Hòa, Đoàn Thị Minh Phương, Võ Thúy Vi, Trần Nguyễn An Sa, Bài tập Hóa phân tích nâng cao, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2016 Hóa phân tích nâng cao
10 Đoàn Thị Minh Phương, Phan Thị Xuân, Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích, 2104 Thí nghiệm Hóa phân tích
11 Đoàn Thị Minh Phương, Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiểm tra chất lượng môi trường nước, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2014 Thực hành kiểm tra chất lượng môi trường nước
12 Phan Thị Xuân, Đoàn Thị Minh Phương, Võ Thúy Vi, Trần Nguyễn An Sa, Bài tập phân tích dụng cụ 1, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2016 Phân tích dụng cụ 1
13 Đặng Tấn Hiệp, Phan Thị Xuân, Đoàn Thị Minh Phương, Võ Thúy Vi, Giáo trình phân tích dụng cụ 1, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2015
14 Lê Thị Hồng Thúy, Đặng Văn Sử, Lê Thúy Nhung, Phan Thị Xuân. Giáo trình Hóa đại cương, Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2015 Hóa đại cương
15 Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình Thí nghiệm Hóa đại cương, NXB ĐH QG TP HCM, năm 2018. Thí nghiệm Hóa đại cương
16 Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Lương, Đoàn Thị Minh Phương, Hồ Xuân Hương, Tán Văn Hậu, Bài tập Hóa lý 1, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2015 Hóa lý 1
17 Nguyễn Thị Lương, Tán Văn Hậu, Đoàn Thị Minh Phương, Giáo trình Hóa lý 1, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2014
18 Nguyễn Thị Lương, Tán Văn Hậu, Đoàn Thị Minh Phương, Bùi Xuân Vương, Trần Tấn Nhật; giáo trình Hóa lý 1, trường ĐHCNTP TP.HCM, 2013
19 Phan Thị Thanh Diệu, “Tài liệu hướng dẫn Thực hành TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN “, Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2018 Thực hành Tách chiết hợp chất thiên nhiên
20 Đặng Văn Sử, Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ, Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2018 Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ
21 Nguyễn Thị Thanh Hiền, Giáo trình An toàn lao động trong công nghệ hoá học, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2014 An toàn lao động trong công nghệ hoá học
22 Trần Lưu Dũng (chủ biên), Huỳnh Văn Tiến, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Võ Phạm Phương Trang, Giáo trình Công nghệ lọc dầu, Trường ĐHCNTP TP.HCM, 2018 Công nghệ lọc dầu