CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

Căn cứ quyết định số 1113/QĐ –DCT ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCNTP TP.HCM, khoa CN Hóa học xây dựng cơ cấu tổ chức:

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG
Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật Hóa học chính thức được áp dụng từ năm 2012, đến năm 2018 CNHH đã có 04 khóa sinh viên tốt nghiệp, căn cứ định hướng phát triển của nhà trường, nhu cầu của xã hội ý kiến đóng góp của người học và cựu sinh viên, tính đến thời điểm hiện tại khoa đã điều chỉnh chương trình đào tạo 02 lần, lần thứ 1 năm 2014 và lần thứ 2 năm 2018, số lượng tín chỉ cho toàn bộ chương trình giảm từ 142 tín chỉ, thời gian đào tạo trong 04 năm xuống còn 120 tín chỉ, thời gian đào tạo là 3,5 năm, CTĐT đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo về  kỹ năng, kiến ​​thức và thái độ. Đặc biệt, đối với CTĐT mới cập nhật và chỉnh sửa có triển khai cho sinh viên năm cuối học kỳ doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế trước khi ra trường, đồng thời tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên qua các khóa học ngắn hạn. Khối lượng kiến thức CTĐT sau khi được cập nhật và điều chỉnh: Nhóm kiến thức cơ bản: 36TC (30%); Nhóm kiến thức cơ sở ngành: 29TC (24,2 %); Nhóm kiến thức chuyên ngành: 55TC (45, 8%)

Căn cứ nhiệm vụ được giao về ĐT và NCKH, khoa CN Hóa học hiện đang đào tạo các hệ Sau đại học, Đại học với các ngành đào tạo CNKT Hóa học  và CN Vật liệu với số lượng sinh viên hiện tại khoa đang quản lý gần 1200 sinh viên. Khoa đã có 04 khóa sinh viên ngành CNKT Hóa học tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm trên 96%.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế thông qua các hình thức tham quan kiến tập, thực tập nghề nghiệp, hội thảo chuyên ngành… khoa CN Hóa học đã ký kết 05 bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CN Hóa học về NCKH, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo, tổ chức hội thảo chuyên ngành, thực tập, kiến tập…

Hoạt động nghiên cứu khoa học

NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của khoa, cụ thể từ năm (2014-2019) số lượng công trình NCKH được công bố như sau:

– Đề tài NCKH – Dự án cấp nhà nước/TP/Tỉnh: 20 đề tài – dự án;

– Đề tài NCKH cấp cơ sở : 28 đề tài;

– Bài báo đăng tải trên tạp chí quố tế: 82 bài báo;

– Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước: 247 bài báo.

Đảm bảo chất lượng và đánh giá chương trình đào tạo

Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo kỹ sư ngành CNKH Hóa học và chính sách chất lượng của nhà trường, việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng hàng đầu. Năm 2017 nhà trường đã ra quyết định thành lập tổ đảo bảo chất lượng Khoa CNHH, người đứng đầu là trưởng khoa.

Công tác khảo sát, thống kế, phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo trên cơ sở lấy ý kiến các bên liên quan được định kỳ hàng năm đối với doanh nghiệp, cựu sinh viên… và từng học kỳ đối với sinh viên.